มหาดไทย เคาะ

มหาดไทย เคาะ ถนน ลาน รั้ว ในปั๊มน้ำมัน ต้องเสียภาษีที่ดินให้ท้องถิ่น

คณะกรรมการภาษีที่ดินฯ สุราษฎร์ธานี เคาะ ถนน ลาน รั้ว ในปั๊มน้ำมัน ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ท้องถิ่น

มหาดไทย เคาะ

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าว มติชน รายงานว่า คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาเอกสารประกอบคำชี้แจงของผู้แทนเทศบาลตำบลเวียงสระ ของผู้ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันรายหนึ่ง เรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดิน ซึ่งมีรายการที่ต้องประเมินประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สถานีบริการน้ำมัน อาคารพาณิชย์ประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ห้องน้ำ ตึกแถว และลานคอนกรีต
ยื่นขอให้พิจารณาทบทวนการประเมินภาษีในส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน รั้ว ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงสระจึงขอหารือว่า ลานคอนกรีต จะได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษี ทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อๆ ไป

โดยที่ประชุมมีมติว่า สิ่งก่อสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (9) แต่ไม่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามรายการที่เทศบาลตำบลเวียงสระได้ประเมินเพื่อคำนวณและจัดเก็บภาษีที่ดินตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ตามความในมาตรา 35 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
สำหรับประเด็นนี้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคำปรึกษาหรือคำแนะนำของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ส่งความเห็นดังกล่าว แจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและปฏิบัติต่อไป

 

By admin